صحت عامه فعالیت دست کم ۳۰ هزار کارمند رضاکار صحی در سراسر کشور.

معین وزارت صحت عامه از فعالیت دست کم 30 هزار کارمند رضاکار صحی در سراسر کشور خبر میدهد و نقش آنان را در امر ارائه خدمات صحی قابل ستایش میخواند.

نگاه نو-  به گزارش، داکتر پیکان که در یک گردهم‌آیی با شعار «کارکنارن صحی جامعه، خدمت‌گزاران ایثارگر عرصۀ خدمات صحی اولیه اند!»، با حضور ۱۵۰ کارمند صحی رضاکار از شهر و ولسوالی کابل سخن می‌گفت، تاکید کرد که کارمندان صحی جامعه در امر ارائه خدمات صحی از جایگاه بلند و قابل ستایشی برخوردار اند. آنان  خدمت‌گزاران بزرگ کشور اند، زیرا به گونه رضاکار و همیشه در خدمت مردم و سرزمین خود قرار دارند.

وی افزود: «کارکنان صحی جامعه، ستون فقرات صحی کشور می‌باشند و کار آنان در کاهش مرگ و میر مادران، فرستادن بیماران به مراکز صحی، اجرای واکسین، درمان بیماران سراپا، ارائه خدمات پیش از ولادت و بعد از ولادت و ‌هم‌چنان فاصله‌دهی بین ولادت‌ها، مهم است».

معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه در ادامه اضافه کرد، هم‌اکنون دست‌کم ۳۰ هزار کارمند رضاکار صحی، مرد و زن در ۲۱ هزار و ۳۲۷ شورای صحی جامعه و ۸۴۰۲ گروه کاری صحی خانواده تنظیم شده‌اند. آن ها در تمام ولایت کشور حضور دارند و کار آنان به وسیله ۱۲۴۵ ناظر صحی جامعه نظارت می‌شود.

قابل یادآوری است که وزارت صحت عامه در سال‌های اخیر، دست‌کم ۳۰ هزار تن کارمند صحی رضاکار به شمول زنان و مردان را با راه اندازی دوره‌های آموزشی چهار و نیم ماهه، در پیوند به ارائه خدمات ابتدای صحی، آموزش داده است. هم‌اکنون این شمار کارکنان صحی در همه ولایات به گونه رضاکارانه کشور را در بخش صحت یاری می‌رسانند.

این وزارت می‌گوید که کارمندان صحی در محلات خویش پوسته‌ها یا نهادهای کوچک صحی را ایجاد کرده و سرگرم کمک‌رسانی و ارائه خدمات صحی اولیه برای شهروندان کشور اند. آنان نه تنها از پوسته‌ها یا نهادهای کوچک صحی به جهت عرضۀ خدمت صحی می‌پردازند؛ بلکه به محلات تحت پوشش کاری خویش نیز می‌روند تا خدمات صحی خانه به خانه را نیز اجرا کنند.