شرکت کشتیرانی افغانستان در چابهار ایجاد می شود

نگاه نو_ به گزارش خبرنگار، امام محمد وری ماچ معاون وزیر حمل و نقل افغانستان در همایش بین المللی توسعه چابهار با اشاره به اهمیت دسترسی افغانستان به آب های آزاد از طریق بندر چابهار و اهمیت این بندر برای توسعه تجارت افغانستان گفت: افغانستان قرار است در بندر چابهار خط کشتیرانی مستقلی ایجاد کند.

وی با اشاره به اهمیت اتصال خط آهن خواف – هرات به شبکه ریلی چابهار-زاهدان گفت: در حال حاضر اتصال افغانستان به چابهار زمینی بوده و از همین رو به دنبال ایجاد شرکت مستقل حمل و نقل چند وجهی زمینی-دریایی برای اتصال افغانستان به چابهار هستیم.

این مقام مسئول وزارت حمل و نقل افغانستان امضای موافقتنامه چابهار میان ایران، هند و افغانستان را یک دستاورد بسیار مناسب برای افغانستان دانست.

خاطرنشان می شود امام محمد ولی ماچ روز گذشته نیز از ورود ۲۳ کانتینر کالای صادراتی افغانستان به هند از طریق بندر چابهار به این بندر و بارگیری آن به کشتی خبر داده بود.