سروری، نقاش کشور مجوز نمایش اثرهایش را درایران دریافت کرد

نصرالله سروری، نقاش افغانستان مجوز نمایش مجموعۀ اثرهای ارزشمند نقاشی‌اش را در ایران دریافت کرد.

نگاه نو_ مجموعۀ اثرهای نصرالله سروری، شامل ۱۳۰ تابلوی نقاشی است که در مالکیت فریدالله ادیب‌ آیین، قرار دارد. آقای ادیب نیز از هنرمندان نقاش افغان است که اکنون در شهر مشهد ایران زنده‌گی می‌کند.

در این نقاشی‌ها بخش‌های باستانی افغانستان و زنده‌گی مردم این کشور به تصویر کشیده شده‌اند.

قرار است این مجموعه، به زودی در مشهد به نمایش گذاشته شوند.