سازمان ملل پس از سوریه و عراق، نگران وضع افغانستان است

شبکه القاعده و جنگجویان خارجی وابسته با این گروه، برای افغانستان تهدید درازمدت است.

نگاه نو_ تحلیلگران ملل متحد می‌گویند که اعضای این سازمان بعد از سوریه و عراق، از جنگ افغانستان خیلی نگرانی دارند.

این تحلیلگران در گزارش تازۀ شان به شورای امنیت ملل متحد گفته اند که براساس بعضی احصائیه‌ها شمار قربانیان تروریزم در افغانستان نسبت به هر جای دیگر زیاد است.

براساس این گزارش، شبکه القاعده و جنگجویان خارجی وابسته با این گروه که طالبان از آن‌ها حمایت می‌کنند، برای افغانستان تهدید درازمدت است.

گزارش، از گروه دولت اسلامی یا داعش نیز به حیث یک تهدید جدی در افغانستان یاد کرده است. باوجودیکه داعش در ولایت ننگرهار که مرکز اصلی این گروه در افغانستان دانسته می‌شود، ضربه جدی دیده است ولی سازمان ملل متحد می‌گوید که داعش در گذشته ثابت کرده که خاصیت ارتجاعی دارد و هنوز هم یک تهدید محسوب می‌شود.