رژیم کاری در ادارات به دو شیفت روزهای تاق و جفت تغییر کرد

دفتر معاون دوم ریاست جمهوری اعلام کرده است که طرح رژیم جدید کاری در ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی در یک جلسه اختصاصی به ریاست سرور دانش مورد تایید قرار گرفته است.

نگاه نو_ این طرح توسط وزارت کار و امور اجتماعی برای «مدت زمان شیوع ویروس کرونا» و به هدف پیش‌گیری از گسترش بیش‌تر این ویروس تهیه شده است.

طبق طرح فوق، رژیم کاری در ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی از هفت صبح تا یک بعد از ظهر در دو شیفت روزهای تاق و جفت تغییر کرده است.

بخشی از کارکنان که حضور آن‌ها در ادارات ضروری تلقی می‌شود، تابع این رژیم نیستند و آن‌ها مکلف شده‌اند تا هر روز سر کار حاضر شوند.

این طرح هم‌چنان ادارات مالی، بانکی و صرافی‌ها را نیز مستثنا قرار داده است.

در این جلسه قرار شده است برای بخش خصوصی رژیم کاری دیگری وضع شود.

رژیم جدید کاری بر اساس مصوبه یکم جوزای کابینه تهیه شده و وزارت کار پس از تایید مکلف به تطبیق آن است.

در جلسه فوق هم‌چنان دستورالعمل از سرگیری پروازهای داخلی و خارجی مورد تایید قرار گرفته است.

این دستورالعمل را اداره هوانوردی ملکی تهیه و در این جلسه ارایه کرده است.

جلسه تاکید کرده است که پروازهای بین‌المللی افغانستان باید با رعایت معیارهای جهانی در بخش صحی آغاز شود.

این پروزها حدود دو ماه می‌شود که متوقف است و میلیون‌ها دالر به ترانسپورت هوایی کشور خسارت وارد کرده است.

در مورد شروع پروازهای داخلی، جلسه خواستار تهیه طرحی از سوی اداره هوانوردی ملکی و وزارت صحت عامه با توجه به وضعیت صحی در کشور شده است.

پروازهای داخلی نیز از مدت‌ها به این طرف متوقف است و به جز در حالات ضروری انجام نمی‌شود.