دکانداران زیان دیده کابل خواهان قرضه بدون تکتانه از حکومت

دکاندارانی که زیانمند شده‌اند، از حکومت افغانستان خواهان فراهم آوری قرضۀ درازمدت بدون تکتانه شده‌اند.

نگاه نو_ در خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده‌است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه با زیانمندشدگان آتشسوزی مارکیت‌های تجارتی جادۀ نادر پشتون دیدار کرد.

خبرنامه افزوده که محمد ابراهیم رسولی به نمایندگی از دکانداران زیانمند شده گفته است که به خاطر جبران خسارۀ تاجران این مارکیت‌ها، جایدادهای که دولتی است برای مدت ۲۵ سال بدون کرایه در اختیار آنان قرار بگیرد.

در خبرنامه آمده‌است که رئیس جمهور غنی به وزارت اراضی و شهرسازی، والی و شاروالی کابل هدایت داده تا هیئتی را برای بررسی ساحه و تثبیت جایدادها بفرستند و طرح ساختمان یک کمپلکس معیاری را تهیه کنند.

در آتشسوزی گسترده در ماه نومبر در کابل، تاجران و دکانداران میلیون‌ها افغانی زیانمند شدند.