خبر مفید برای مهاجرین افغانستان مقیم ایران

نگاه نو_ جمال انصاری مسئول دانشجویی سفارت افغانستان در دانشگاه مفید قم اعلام کرد که دولت افغانستان مصمم هست تا کلیه‌ی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران تثبیت هویت شوند و ساز و کار چنین اقدام اینست که برای شهرستانهای مهاجر نشین دفتر شناسایی بازشده و با چنین کار جلو تراکم جمعیت را گرفته و به تثبیت هویت سرعت بخشند و باید گفت که طرح تثبیت هویت مربوط به کلیه‌ی مهاجرین اعم از مدرک داران و فاقدین مدرک هست و وزارت کشور ایران هم صدور کارت آمایش را درسال آینده مشروط به تثبیت هویت نموده است لذا مهاجرین محترم از چنین اقدام غفلت نورزند.

خبر دیگر که گفته شد اینست که سفارت افغانستان تسهیاتی را فراهم کرده و در حال رایزنی با جمهوری اسلامی ایران در جهت واگذاری جایگاه مناسب مکانی هستند اگر توافق حاصل شود روند تحویل پاسپورت جدید نیز کمتر وسریعتر خواهد شد.

آخرین خبر اینکه دبیر کل اتباع وزارت کشور ایران بار دیگر از صدور گواهی نامه رانندگی برای مهاجرین خبر داده است و حال باید منتظر بود که اقدام عملی هم خواهد شد و یا نه؟
خبر مهم که مسئول کنسولی دانشگاهیان قم برای دانشجویان افغانستانی بیان کرد این بود که دانشجویان جهت اقامه‌ی خود و تمدید آن باید حداقل یک ماه باقی مانده به اعتبار پاسپورت و اقامتش به بخش کنسولی مراجعه کرده و نباید منتظر نشسته تا در آخرین روزهای باقی‌مانده اقدام به اخذ اقامت نمایند چون در چنین حالت زمان لازم اندک بوده و دانشجویان در قبال هر روز مبلغ ۴۵ هزار تومان جریمه می شوند جهت جلوگیری از چنین حالت باید زمان مطرح شده را درنظر گیرند.

خوب است دوستان خبر فوق را به اشتراک گذاشته تا از سرگردانی مهاجرین و هجوم به سفارت جلوگیری به عمل آید.