خالد: هرگز به خشونت در برابر روند انتخابات اجازه نخواهیم داد

نامزد وزیر وزارت دفاع روز یک شنبه (۳ قوس) در یک نشست در کابل هشدار می دهد که هرگز اجازه نخواهد داد تا خشونت های برخاسته از یک بحران احتمالی انتخابات، زنده گی مردم را مختل سازد.

نگاه نو_ او که درنخستین نشست زنان نظامی درکابل سخن می زد، گفت که شماری از تشویش هایی دربارۀ این وجود دارند که انتخابات به بحران خواهند رفت.

اما به گفتۀ آقای خالد درنخست سیاستگران اجازه ایجاد این بحران را نخواهند داد و درگام بعدی هرگاه احتمال رفتن انتخابات به بحران بیشتر شود، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هرگز اجازه نخواهند داد تا هیچ خشونتی زنده گی مردمان کشور را، مختل سازد.

او تأکید کرد که نیروهای امنیتی بی طرفی شان را در روند انتخابات، حفظ کرده اند.

ازسوی دیگر، او افزود که هرگونه صلح که به کشور میاید از خود شرایطی دارد و به هیچ کسی اجازه داده نخواهد شد تا آزادی های زنان افغان را درعرصه های نظامی وغیرنظامی، قربانی چنین صلح کند.

به گفتۀ وی صلح که آغازگر یک جنگ دیگر باشد، برای مردمان کشور پذیرفتنی نیست.