خالده پوپل اسناد بدرفتاری جنسی را به دادستانی داد

مدیر مسئول سابق تیم فوتبال دختران، اسناد که در باره آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست در اختیار داشت، به لوی سارنوالی فرستاد.

نگاه نو_ خالده پوپل مدیر مسئول سابق تیم ملی فوتبال دختران افغانستان ویدیوهای را به لوی سارنوالی این کشور فرستاده که به گفته وی، نشان دهنده آزار و اذیت جنسی برخی بازیکنان این تیم می باشند.
پوپل که روز یک شنبه به خبر گزاری گفت، این اسناد نشان دهنده آزار و اذیت جنسی برخی دختران فوتبالیست از سوی برخی مربیان در کمپ تمرینی اردن و همچنان سوء رفتار جنسی کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان با برخی بازیکنان در کابل است.

خالده پوپل
او افزود:
“از طرف لوی سارنوالی افغانستان مکتوب رسمی برایم رسید و اسناد و مدارک که در دست رأس داشتم به خاطر ادعای که کردیم امروز در اختیار لوی سارنوالی قرار دادم.”
پس از آن که روزنامۀ گاردین از ادعای آزار و اذیت جنسی برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان از سوی رهبری فدراسیون فوتبال گزارش نشر کرد، رئیس جمهور این کشور پیش از این به لوی سارنوالی دستور داده است تا این ادعاها را بررسی کند.