جوانی‎ با هزینۀ شخصی یک خانۀ مربوط شاهان در کابل را بازسازی کرده

آقای هوشمند می‌گوید که ازبهر حفظ قدمت تاریخی این خانه، نخواست آن را ویران سازد. این جوان خانه‌یی را که گفته می‌شود شاهان و نزدیکان شاهان کشور در آن زنده‌گی کرده‌اند، خریده و با پول شخصی‌اش آن را بازسازی کرده‌است.

نگاه نو_ این جوان می‌گوید که با بازسازی این خانه، خواسته است شیوه‌یی از زنده‌گی شاهی و سبک معماری کهن در کشور، حفظ شوند.

او می‌افزاید: «ما از قبل در همین منطقه زنده‌گی می‌کردیم و روزهایی که من کوچک بودم و داخل این حویلی می‌شدم، نمای این خانه و نشانه‌هایی که در ساختار مهندسی این خانه به کار رفته اند، همیش توجه من را به خود جلب می‌کرد. تا این که بزرگ شدم و بعدها شنیدم که این خانه برای فروش است و سرانجام این خانه را خریدم.»

این خانه، بر گسترۀ چهار بسوه و در دو طبقه با نشانه‌های نظامی روی دیوار آن، در منطقۀ ده افغانان کابل قرار دارد.

مهندسی که اکنون کار بازسازی این خانه را به دوش دارد، این خانه را یک خانۀ شاهی و معماری و نجاری این خانه را از یک صد سال پیش می‌گوید.

هدایت الله احمدزی، مهندسی که روی بازسازی این خانه کار می‌کند، می‌گوید که در کار بازسازی این خانه تلاش شده تا ارزش تاریخی معماری و نجاری آن حفظ شود: «خوش بختی همین است کسی که این خانه را خریده است، اعمار مجدد کرده است و اصالت تاریخی خانه و منطقۀ ده افغانان را حفظ کرده است. در آینده اگر کودک، نوجوان و جوانی روزی اگر به این خانه بیایند، برای آنان یک اندیشه پیدا خواهد شد که صدسال پیش چه هنرهای معماری و نجاری در این جا کار گرفته می‌شد.»

بربنیاد گفته‌های رییس شورای ناحیه دوم، زمانی این خانه نزد خزانه‌دار امان‌الله خان و کسانی از این خانواده بود و با گذشت زمان، این خانه بین ورثه‌های آن تقسم شدد.

الله نور، رییس شورای ناحیه دوم می‌گوید: «این خانه نزد خزانه دار امان الله خان بود و در سال‌های بعدش این خانه را برای کسی دیگری دادند.»

مالک خانه، به اصل خانه تغییری نیاورده است تا ارزش تاریخی معماری و نجاری آن حفظ شود و نیز ساختمانی را که در مقابل ساختمان اصلی این خانه ساخته به شیوۀ خانه‌های مرادخانی کابل طراحی کرده‌است.