جشنوارۀ رقص‌های محلی در کابل برگزار شد

این جشنوارۀ یک روزه از سوی خانۀ فرهنگ آسیا و ابتکار فرهنگی راه ابریشم برگزار شد.

نگاه نو_ گروه‌های جوانان مشمول بانوان و آقایان، روز پنج‌شنبه (۴دلو) یک جشنوارۀ رقص‌های محلی را در باغ بابر کابل برگزار کردند.

در این جشنواره، شش نوع رقص محلی مشمول اتن، سه‌گونه رقص‌ هزاره‌گی و رقص سماع از سوی این گروه جوانان اجرا شدند.

این جشنوارۀ یک روزه از سوی نهادهای خانۀ فرهنگ آسیا و ابتکار فرهنگی راه ابریشم برگزار شد.

برگزار کننده‌گان این جشنواره، هدف برگزاری آن را احیای رقص‌های محلی کشور می‌گویند که به گفتۀ آنان در سه دهه اخیر به علت نابه سامانی‌ها، فراموش شده‌اند.

نجیب فرزاد، مسؤول خانه فرهنگ آسیا و از برگزار کننده‌گان این جشواره گفت: «جشنوارۀ رقص‌های محلی افغانستان، در واقع بخشی از پروژۀ رقص‌های فراموش شده است که از یک سال به این‌سو کار آن شروع شده بود.»

رقص‌های هزاره‌گی اما از سوی ده بانو اجرا شدند و اجرا کننده‌گان رقص‌های دیگر مردان بودند.

صابره، اجرا کنندۀ رقص هزاره‌گی گفت: «ما می‌خواستیم که فرهنگ خودرا زنده کنیم. چون این رقص‌ها ازبین رفته و فراموش شده است و در بین مردم چندان رواج ندارد.»

در این جشنواره، رقص‌هایی از گوشه‌های دیگر کشور از جمله رقص «لیزکی» از مردمان ازبیک کشور و رقص «قطغنی» از مردمان شمال شرق کشور نیز اجرا شد.