توضیحات کوفی در باره برنامه‌های طالبان برای زنان

فوزیه کوفی، دیدگاه طالبان نسبت به زنان تغییر کرده و آنها برنامه های خوبی برای زنان افغانستان دارند.

نگاه نو_ فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان و یکی از شرکت کننده‌گان نشست مسکو می‌گوید که طالبان ارادۀ قوی برای پایان جنگ در افغانستان دارند: «زنان افغانستان که با جدیت نظارت کنند تا اطمینان حاصل شود که طالبان پیام زنان و مردم افغانستان را می‌گیرند و این پیام این است که ما به عقب بر نمی‌گردیم».
نشست مسکو در بارۀ صلح افغانستان، به تاریخ ۵ و ۶ ماه فبروری سال روان برگزار شد و در آن در حدود هفتاد تن از سیاسیون و نماینده‌گان طالبان شرکت کرده بودند. در این نشست اما تنها دو زن حضور داشت؛ فوزیه کوفی و هواعلم نورستانی.

نماینده‌گان طالبان در این نشست هم‌چنان گفتند که آنان مطابق دستورات اسلام، کار و آموزش زنان را می‌پذیرند. در قطع‌نامۀ نُه ماده‌یی مشترک سیاسیون و طالبان در مسکو نیز بر«اطمینان رعایت حقوق تعلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان در مطابقت ارزش‌های اسلامی» تأکید شده‌است.

شرکت کننده‌گان این نشست، یک قطع‌نامۀ نُه ماده‌یی را در آخر این نشست صادر کردند و در آن در بارۀ خروج نیروهای خارجی، ادامۀ گفت‌وگوها و تشکیل یک حکومت قوی مرکزی توافق کرده‌اند. در نخستین روز این نشست، شیرمحمد عباس ستانکزی، رئیس هیئت طالبان در نشست مسکو گفت که قانون اساسی مورد قبول آنان نیست.

یادآوری می‌کنیم که نشست مسکو به تاریخ ۵-۶ فبروری به اشتراک برخی رهبران سیاسی کشورمان بشمول حامد کرزی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، حنیف اتمر، عطا محمد نور و محمد اسماعیل خان با نماینده گان طالبان بدون اشتراک حکومت برای دو روز در روسیه برگزار شد.