بیانیه ملل متحد در مورد اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و کار نهادهای انتخاباتی که منتج به اعلام نتایج گردید، آگاهی دارد.

نگاه نو_ ملل متحد با اشاره به اینکه پروسه انتخابات مسئولیت مشترک همه جوانب ذیدخل به شمول نهادهای مدیریتی انتخاباتی، کاندیداها و همچنان رسانه ها، جامعه مدنی و سایر بازیگران می باشد، بر اهمیت یک پروسه منظم که منجر به اعلام نتایج نهایی شود و در عین زمان بر اهمیت بسیج ملی در دوره پیشرو تاکید نموده است.

ملل متحد همچنان بر اهمیت حل هر گونه مشکل مرتبط به پروسه اعلام نتایج نهایی انتخابات، در مطابقت با مقررات و قانون اساسی کشور و در جهت ثبات و همبستگی، تاکید می کند.

به عنوان بخشی از ماموریت یوناما که از سوی شورای امنیت ملل متحد به آن تفویض شده است، یوناما از نهادهای انتخاباتی افغانستان و کارشان حمایت کرده است و در دوره پیشرو نیز به حمایتش ادامه خواهد داد. یوناما در مطابقت با ماموریتش در بخش مشوره دهی به نهادهای انتخاباتی، با احترام به قانون انتخابات افغانستان و تمام تلاش ها برای مبارزه با فساد، بی طرفی محض را حفظ کرده است.

با توجه به نگرانی هایی که از سوی کاندیداها و حامیان شان بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات مطرح گردیده، ملل متحد برای حمایت از مردم و نهادهای افغانستان به شمول تمام احزاب سیاسی به کار خود ادامه می دهد و بمنظور ترغیب نهادهای اداره کننده انتخابات برای رسیدگی به مطالبات قانونی کاندیدا ها برای وضاحت در مورد تصامیم اتخاذ شده در مورد تفتیش و باز شماری آرا مشوره های بیطرفانه و مسلکی ارائه می نماید.

سازمان ملل متحد آماده استقبال و همکاری با دولت آینده است و ضمنآ بر اهمیت احترام به تنوع افغانستان و برای آن عده از افغان هایی که با وجود محدودیتهای امنیتی جدی در تعهد خود به یک فرایند مهم دموکراتیک شجاعانه رأی دادند، تاکید میورزد.