بسته شدن شاهراه سالنگ در نتیجۀ برف‌باری‌های سنگین

ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها؛ بارندگی و توفان، فعالیت گروه صفا کاری راه سالنگ را با مشکل مواجه ساخته؛ زیرا ساحۀ دید به صفر رسیده‌است.

نگاه نو_ عبدالبصیر حبیبی، رییس ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها روز سه‌شنبه (۱۶ دلو) می‌گوید که در نتیجۀ برف‌باری سنگین، شاهراه سالنگ به روی رفت و آمد موترها بسته شده‌است و شماری از مسافرین گیرمانده، نجات داده شدند.

او افزود که در سالنگ‌های شمالی و جنوبی، توفان شدید و برف‌باری جریان دارد و در سالنگ شمالی نیز، برفکوچ صورت گرفته‌است.

حبیبی می‌افزاید که تا هنگامیکه بارنده‎گی و توفان متوقف نشود، کارمندان این گروه در منطقه فعالیت کرده نمی‌توانند؛ به این علت گفته نمی‌تواند که این راه تا چه وقت مسدود خواهد ماند.

در جریان یک ماه گذشته، این چهارمین بار است که شاهراه سالنگ در نتیجۀ برف‌باری‎های سنگین، به روی ترافیک مسدود می‌شود.