برگشت طالبان به قدرت از احتمال دور است

ضمیر کابلوف می گوید برگشت طالبان به قدرت در افغانستان و انحصار قدرت از سوی آنها از احتمال دور است.

نگاه نو_ ضمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان

در این مورد خبرگذاری تاس از قول وزارت خارجه روسیه خبر داده است.
ضمیر کابلوف بعد از ملاقات با نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمی خلیل‌زاد و نماینده خاص چین برای افغانستان، در واشنگتن در این مورد صحبت کرده است.

به گفته کابلوف به افغانها باید این امکان فراهم شود که آینده خود را خودشان تعیین کنند.

او افزود طبعاً در افغانستان یک حکومت دموکراتیک باید روی کار بیایید، اما این عباره تعریف‌های زیاد دارد و افغان‌ها دموکراسی خود را خواهند داشت.

به گفته آقای کابلوف به تمام اقشار جامعه افغانستان باید حق داده شود که در تعیین سرنوشت خود سهم بگیرند.

او می افزاید که حل مشکل افغانستان به زودی امکان پذیر نخواهد بود زیرا مردم افغانستان از چهل سال به این سو در جنگ قرار دارند، اما او اظهار میدارد یک موضوع واضح است که تمام طرف‌ها در افغانستان از جنگ خسته شده اند و خواهان صلح می باشند.