برخورد ظالمانه غنی با هزاره‌ها فراموش نشدنی است

محقق خشم خود را نسبت به تقرری‌های جدید رییس جمهور غنی ابراز کرد.

نگاه نو_ آقای محقق با نشر لست نام ده‌ها مقام ملکی و امنیتی از قوم هزاره که در دوره حکومت وحدت ملی از وظایف‌شان برکنار و یا تقاعد داده شده‌اند، رهبری حکومت را به تصفیه قومی و برخورد ظالمانه با یک قوم خاص متهم کرده است.

محمداشرف غنی به تازگی طی فرمانی محمد فهیم هاشمی را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی کرده است. گفته می‌شود که طاهر شاران نیز به حیث سرپرست وزارت انرژی و آب معرفی شده است.

اما آقای محقق این تقرری‌ها را عوام فریبی و یک بازی مسخره انتخاباتی خوانده است.

آقای محقق در صفحه فیسبوکش نوشته: قسمتى از لست مقامات ملکى و امنیتى را که در حکومت بد نام و ضد وحدت ملیى آقاى اشرف غنى مشمول تصفیه قومى ظالمانه قرار گرفته‌اند ایجانب بخش نظامى آن را در ملاقات با تورن جنرال محمدعلى شجاعى معاون اسبق قول اردوى ننگرهار که جدیداً در سن چهل و شش سالگى به تقاعد سوق داده شده گرفتم و آن را به آدرس‌هاى لازم از جمله در ملاقات با آقاى جان بس سفیر امریکا که ضامن توافقنامه حکومت وحدت ملى بودند در میان گذاشتم و از تصفیه بی‌رحمانه هزاره‌ها در ساختار ملکى و نظامى اعتراض کردم و در شبکه‌هاى هم وسیعاً انعکاس کرد.

وی گفته: بعد از پنج سال تصفیه و حق کشى تازه بعد از ختم مدت حکومت آقاى غنى (به اصطلاح در وقت اضافى بازى) شنیدم دیگ بخشایش غنى بجوش آمده دو وزیر هزاره را معرفى کرده یکى هزاره شیعه و یکى سنّى گرچى ترکیب مبارک است ولى انسان را بیاد شعر شهریار می‌اندازد که به معشوقش در آخرین لحظات زندگى بپرسیدنش آمد …آمدى جانم بقربانت ولى حالا چرا.

معاون ریاست اجراییه تاکید کرده: بعد از پنج سال تصفیه و حق کشى و تحقیر حالا در وقت کمپاین انتخابات، حالا این بازى‌هاى مسخره را انداختى؛ کجا است سرنوشت دیگر وزراء مقامات ملکى و نظامى اخراج شده.

آقای محقق با نشر لست نام ده‌ها مقام ملکی و امنیتی از قوم هزاره گفته این مقام‌ها از طرف حکومت اشرف غنی (احمدزی) از وظایف‌شان برکنار گردید، به احتیاط و یا تقاعد سوق داده شده که از معیار قانونی تقاعد اکثریت اینان هنوز مدت زمان بسیاری باقی می‌باشد.

به گفته آقای محقق از جنرال هزاره که در چوکات وزارت دفاع ایفإ وظیفه می‌نمودند ۲۳ تن آنان یا به تقاعد و یا هم به احتیاط که آنان هم در مدت زمان کوتاهی به تقاعد سوق داده خواهند شد. از جمله این جنرالان تنها یک جنرال بر حال در چوکات وزارت دفاع در حال ایفای وظیفه می‌باشد چهار دگروال نیز در بست جنرالی به حیث سر پرست تازه از طرف حکومت گماشته شده است. بر چیدن هزاره‌ها و یا شیعه‌ها از وزارت دفاع تنها خلص به تقاعد جنرالان نمی‌شود بلکه تعداد کثیری از جگرن، دگرمن و دگروالان این قوم نیز از طرف تیم حاکم به تقاعد سوق داده شده و هیچ برنامه برای جاگزینی این همه جنرال دگروال دگرمن و جگرن روی دست نیست، بلکه پست‌های اینان را وسیله و یا ابزار برای کمپاین انتخاباتی قرار داده و برای قوم خاص هدیه می‌کنند.