بانوی اسکی‌باز افغان از رقابت‌های این رشته در پاکستان مدال گرفت

ناظمه خیرزاد، نخستین مدال برونز را برای افغانستان از رقابت‌های اسکی در پاکستان بدست آورد.

نگاه نو_ این اسکی‌باز افغانستان، در چهارمین دور رقابت‌ها اسکی پاکستان در بخش «اسللوم» خوب درخشید و به این مدال دست یافت.

در این رقابت‌های چهار روزه، چهار ورزشکار مرد و یک ورزشکار افغان شرکت کرده بودند.

سجاد حسینی و علی شاه فرهنگ، دو ورزشکار مرد افغان مقام‌ ۲۵ این رقابت‌ها را گرفتند و سید محمد طاهری و شاه آغا رضایی، نماینده‌گان دیگر افغانستان در این رقابت‌ها به مقام‌های ۲۷ و ۳۴ دست یافتند.

در رقابت‌های اسکی پاکستان، ۴۵ ورزشکار از کشور‌های اوکراین، تاجیکستان، یونان، آذربایجان و افغانستان شرکت کرده بودند.