بازتاب نقش رسانه‌ها در افغانستان از طریق نقاشی

گروه هنر سالار برای پشتیبانی ازآزادی مطبوعات در افغانستان، نقاشی‌یی را در یکی از دیوارهای شهر لندن کشید.

نگاه نو_ این گروه هنری می‌گوید که همزمان با برگزاری نشست جهانی مطبوعات در لندن، با حضور مقام‌ها و خبرنگاران افغان و خارجی، نقاشی‌یی را در یکی از دیوارهای نزدیک به محل برگزاری نشست کشیده است.


هنر سالار هدف از کشیدن این نقاشی را بازتاب نقش رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان می‌داند و می‌گوید که رو به رو بودن روزنامه نگاران افغان با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و دستررسی نداشتن به اطلاعات باید به گوش جهانیان رسانیده شوند.