ایجاد حکومت موقت قابل پذیرش مردم افغانستان نیست

نگاه نو_ اعضای شبکۀ زنان افغان امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گویند، امضای تفاهم‌نامۀ صلح میان آمریکا و طالبان در حالی که مردم افغانستان از جزییات آن آگاهی ندارند، سبب بی‌اعتمادی و ضعیف‌شدن روند گفت‌وگوهای صلح می‌شود.

به گفتۀ آنان، سرنوشت مردم افغانستان تنها به تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گران وابسته نیست و مردم باید خود در تعیین سرنوشت‌شان سهم داشته‌باشند.

اعضای شبکۀ زنان افغان ایجاد حکومت موقت را قابل پذیرش مردم افغانستان نمی‌دانند و می‌گویند، گزارش‌ها در پیوند به ایجاد حکومت موقت تبلیغات سوء است.

این نگرانی‌ها درحالی مطرح می‌شود که براساس برخی گزارش‌ها تفاهم‌نامۀ صلح میان آمریکا و طالبان قرار است در روز نزدهم اگست که با صدمین سالروز استقلال افغانستان برابر است، امضا شود. گفته می‌شود ایجاد حکومت موقت بخشی از این تفاهم‌نامۀ صلح است.