اولین زن برای اولین بار به منچستر انگلستان خوشکبار صادر کرد

نگاه نو_ کافی است خود را باور نمود که می توانیم، زن و مرد نمی خواهد اراده می خواهد قوم و منطقه نمی خواهد رؤیای بلند می‌خواهد.

خانم بی‌نظیر یک دختر جوان بدون تجربه ای قبلی وارد دنیایی زیبای تجارت گشته و از هیچ برای خود ثروت آفریده است.

او بسان خیلی ها مشکلات زندگی خود را به آروزی تنها و گفتار فاقد عمل حل نکرده بلکه قدرت جسارت را در خود ایجاد نموده و با گامهای عملی وارد بازار گشته و از منطقه به کشور هند و سپس به امارات و انگلستان گام نهاده است.

خانم بی‌نظیر به تمام زنان کشور می فهماند که ارداه کنید توانمند می شوید زحمات دولت درسالهای آخر قابل قدر است که مسیر هوایی تجارت را باز نموده و سبب ایجاد اشتغال مردم گشته و حال بر این زنان و مردان هست که خود کمر همت بسته و برای تغییر در زندگی خود نقش ایفا نماید.

به امید خداوند خانم بی‌نظیر در کم ترین زمان یکی از زنان ثرومند کشور بوده و افتخار خود و خانواده و جامعه‌ی خود خواهد شد پس همه می توانند بی‌نظیر باشند