انفجار در نزدیک دانشگاه مارشال فهیم در کابل

نگاه نو_ گواهان رویداد می‌گویند که این انفجار درنزدیک دانشگاه نظامی مارشال محمدقسیم فهیم هنگامی بیرون شدن دانشجویان این دانشگاه، رخ داده‌است.