انتقاد شدید دوستم از رییس جمهور غنی

جنرال عبدالرشید دوستم دلیل بدتر شدن اوضاع امنیتی کشور را یکه تازی حکومت وحدت ملی می‌داند.

نگاه نو_ او که پس ازادای نماز عید دراقامت گاه اش درشهر شبرغان رییس جمهورغنی را مسوول اوضاع ناهنجار کنونی درکشور می داند.

آقای دوستم می افزاید که از آغاز حکومت وحدت ملی در نشست های شورای امنیت ملی تأکید می کرد که از وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست امنیت ملی استفاده سیاسی نشود در حالی که این مشوره ها به گفته او از سوی رییس جمهور پذیرفته می شدند اما در عمل برعکس ثابت می شد.

آقای دوستم می‌گوید: «خلاف قانون، تو رییس جمهور موقت… تو انتقاد خارجی ها را گوش می گیرد. یک خارجی از همین حرکت ها خوش نیست، به شمول امریکا و ناتو. یک سیاست مدار در افغانستان خوش نیست، به شمول، اتمر و حکمتیار صاحب.»

او می افزاید که مشوره هایش برای استفاده نشدن پوست های وزارت های امور داخله، دفاع ملی و امنیت ملی ازسوی رییس جمهورغنی پذیرفته نشده اند.

او می گوید که آقای غنی درپیکارهای انتخاباتی اش ازمبارزه با زورگویان یاد می کند درحالی که به گفته جنرال دوستم بزرگترین قانون شکنی و زورگویی را از بدو حکومت وحدت ملی تاکنون خود رییس جمهور انجام داده است.

او می‌افزاید: «داکتر صاحب اشرف غنی گپ می زند، چی می گوید؟ ما زورگویان ایتور می کنیم. همین گپ اش اول به ما می خوره. او برادر. او چهار تا جوان را جمع کرده در تالار لویه جرگه گپ می زنی. اونا نفهمن ما خو می فهمم.»

آقای دوستم می‌گوید: «ما دیکتاتور استیم زورگو استیم یا شما تیم دولت ساز شما؟ از قدرت دولتی شما سو استفاده می کنید. از پول گمرکات شما استفاده می کنید. طیاره دولتی شما استفاده می کنید.»

دوستم ازپیوستن امرالله صالح به تیم انتخاباتی اشرف غنی سخت انتقاد می کند ونیز می گوید که سرور دانش را وی به ارگ رسانیده است.

او می گوید: «هر علمای فهمیده پشت تیم دولت ساز برود یک خطای علمی می کند. افسوس می گوییم به امرالله صالح… افسوس خون او بچه ها به خاطر همین تیم ریخت.»

همچنین دوستم از سرور دانش انتقاد می کند ومی گوید که دانش را او به این سمت برده است.

پس ازباز شدن پرونده اتهام آزار واذیت جنسی احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ازسوی دوستم درلوی سارنوالی ، روابط او با رییس جمهورغنی به سردی گراییده است وازماه ها به این سو درجوزجان به سرمی برد.