افغانستان عضویت شورای اجرایی یونسکو را به دست آورد

افغانستان در انتخابات چهلمین اجلاس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، عضویت شورای اجرایی این سازمان را به دست آورد.

نگاه نو_ به گزارش خبرگزاری، افغانستان در انتخابات چهلمین اجلاس سازمان یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) عضویت شورای اجرایی این سازمان را برای یک دوره‌ی کاری چهارساله به دست آورد.

در چهلمین اجلاس عمومی این سازمان ۱۹۳ کشور جهان اشتراک داشتند و افغانستان توانست با به دست آوردن ۱۴۷ رای مثبت عضویت شورای اجرایی این سازمان را بدست آورد.

افغانستان با کسب عضویت بورد اجرایی این سازمان می تواند از کمک‌های مالی و تخنیکی بیشتر این سازمان برخوردار شود.

این موفقیت از سوی مقامات افغانستان گامی در راستای تقویت و تبارز نقش افغانستان در سطوح تصمیم گیری سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد دانسته شده است.

شورای اجرایی سازمان یونسکو در کنار کنفرانس عمومی یکی از سه نهاد اساسی در منشور این سازمان قرار داشته و سالی دو بار جلسه دارد و بر تمامی امور اجرایی این نهاد نظارت می‌کند.

افغانستان در سال ۱۹۴۸ عضو سازمان یونسکو شده و این سازمان تاکنون در موضوعات مختلف از جمله مسائل آموزشی و فرهنگی کمک های بسیاری را به افغانستان داشته است.