افتتاح چند پروژه توسعه ای به ارزش یک میلیون دالر در بامیان

چند پروژه توسعه ای به ارزش یک میلیون دالر در ولایت بامیان افتتاح شد.

نگاه نو_ وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید این پروژه‌ها شامل دو کانال آب‌رسانی است که بودجۀ آن را جاپان پرداخته. این پروژه‌ها با همکاری سازمان خوراک و زراعت ملل متحد ساخته می‌شود.

به گفتۀ او پروژۀ سوم ساخت دیوار استنادی دریا است که بودجۀ آن را بانک جهانی پرداخته و وزارت انرژی و آب آن را اجرا می‌کند.

خان محمد تکل معین آب وزارت انرژی و آب در مورد این پروژه‌ها گفت: “امروز سه پروژه در ولایت بامیان افتتاح می‌کنیم. پروژۀ اول کانال آب‌رسانی قریۀ شاه‌جوی نیطاق است که با بودجۀ ۳۲۷ هزار دالر امریکایی ساخته می‌شود. کار ساخت آن در مدت ۶ ماه تکمیل خواهد شد. طول این کانال ۹ کیلومتر است که به تعدا ۱۲۰۰ خانواده از این پروژه مستفید خواهن شد. با احداث این پروژه، ۳۰ هکتار زمین جدید تحت آب‌یاری قرار می گیرد.”

به گفتۀ آقای تکل پروژۀ دوم کانال آب‌رسانی راه‌قول است که با بودجۀ ۱۷۳ هزار دالر امریکایی درمدت ۶ ماه ساخته خواهد شد. همچنین پروژۀ سوم دیوار استنادی دریای نیطاق است که با بودجۀ بیش از ۵۱ میلیون افغانی به طول ۴۵۷۴ متر ساخته خواهد شد. از این پروژه‌ها در مجموع در حدود ۲۴۰۰ خانواده استفاده خواهند کرد.

همۀ حقوق چاپ و کاپی رایت این سایت برای رادیو آزادی محفوظ است
XS
notification icon