افتتاح نمایشگاه صنایع دستی از سوی زنان

نمایشگاه صنایع دستی از سوی زنان تجارت پیشه و صنعت کار افغانستان امروز در کابل افتتاح شد.

نگاه نو_ سید قسیم از تنظیم کننده‌گان این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت که صنایع دستی زنان در بیست غرفه این نمایشگاه سه روزه به نمایش گذاشته شده است.

زنان تجارته پیشه پیش از این از نبود بازار برای فروش تولیدات شان شکایت کرده و گفته اند که برگزاری چنین نمایشگاه ها در این زمینه مفید می باشد.

گرفته شده از صفحه ازادی