اعتراض ۳۰ رسانه افغانستان از محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات

سی رسانه‌ای دیداری و نوشتاری افغانستان در یک نامه سرگشاده اعتراض شان را در پیوند به محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت، ابراز کرده اند.

در این نامه گفته شده که افغانستان در سال های اخیر عقب‌گرد داشته و این رسانه ها از بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی کرده اند.

در نامه آمده است: “با وجودیکه افغانستان یکی از مرگ‌بارترین کشورها برای خبرنگاران در جهان است، رسانه های افغانستان آزادترین رسانه ها در منطقه بوده اند، اما چالش‌ها فراراه دسترسی به اطلاعات این دست آورد ها را به خطر مواجه می‌سازد.”

این رسانه ها در نامه‌ای شان برخی نهادهای دولتی مانند: ستره محکمه، لوی سارنوالی، امنیت ملی، اداره تدارکات ملی، دفتر رئیس جمهور، وزارت خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت داخله و وزارت صحت عامه را از بسته ترین نهاد های دولتی خوانده اند.

در اخیر این رسانه ها از دولت افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه ها خواسته اند تا گام‌های جدی را در راستای تحقق حق دسترسی به اطلاعات اتخاذ کنند.

حکومت افغانستان تا اکنون در این مورد تبصره نکرده است.