اسکی بازان بامیانی از کمبود امکانات شاکی اند

نگاه نو_ با آغاز فصل زمستان تمرینات اسکی نیز در ولایت بامیان آغاز شده است. اما اسکی بازان دختر و پسر در این ولایت از کمبود امکانات و نبود پارک‌ مناسب این ورزش شکایت دارند.

باوجود آن هم، فدراسیون اسکی بامیان میگوید که با وجود کمبود امکانات، روز به روز شمار علاقمندان این ورزش رو به افزایش است.

وسایل و تجهیزات اسکی در بازارهای افغانستان قابل دسترس نیست. هر اسکی از یک‌صد دالر تا هزار دالر قیمت دارد که خریداری آن برای اسکی بازان افغان، دشوار است.

فدراسیون اسکی بامیان میگوید وسایل وامکانات اندک این ورزش که درحال حاضر دراختیار این اسکی بازان قرار دارد ازسوی برخی از نهادهای داخلی و خارجی تهیه شده است. این وسایل تنها برای حدود یک‌صد ورزشکار کافی میباشد.

اسکی حدود ده سال قبل در بامیان رواج یافت. شماری از روستانشینان که در دامنۀ کوه ‌های بابا زندگی میکردند، وسایل این ورزش را از چوب ساختند.

این کار بعداً برخی از نهادها را برای ترویج اسکی در ولایت بامیان علاقمند ساخت.

هم اکنون بیش از یازده کلپ اسکی در بامیان فعالیت دارد که ده‌ ها اسکی باز دختر و صدها پسر عضویت این کلپ ‌های ورزشی را دارند.

در عین حآل، انتظار میرود که تا کمتر از یک هفتۀ دیگر پارک ملی بند امیر میزبان دومین جشنوارۀ بازی‌ های زمستانی باشد.

هدف از این جشنواره رشد صنعت سیاحت و ترویج ورزش‌ های زمستانی در افغانستان میباشد