اجرای رایگان طرح سنجش سلامت اتباع افغانی ساکن در ایران

همزمان با اجرای برنامه آمایش ۱۴ طرح سنجش و ارتقای سلامت اتباع افغانستانی ساکن در ایران بصورت رایگان انجام می شود.

نگاه نو_ خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت:بنابر اعلام اداره کل امور اتباع و اجرای رایگان طرح سنجش سلامت اتباع افغانستانی ساکن در ایرانمهاجرین خارجی درصورتی که در بین اعضای خانوارهای اتباع و مهاجرین خارجی ، فردی مبتلا به یکی از امراض ساری صعب العلاج تشخیص داده شود، آن خانوار می تواند از مزایای ویژه برخوردار شود.

مهندس رحیمیان افزود: شرکت در امایش ۱۴ و ۱۵ بدون پرداخت فیش بهای خدمات شهرداری ، معرفی به بیمه سلامت به عنوان قشر اسیب پذیر برای دریافت دفترچه بیمه سلامت ، دریافت خدمات رایگان از پایگاهها و مراکز خدمات جامع سلامت برای درمان سرپایی از جمله مزایای این طرح است.

وی گفت : اکنون که طرح سنجش و ارتقا سلامت ، بصورت رایگان و همزمان با برنامه آمایش ۱۴ در حال اجرا است ،شرکت در این طرح تاخیری در صدور کارت آمایش ایجاد نمی کند .