آگاهان: سیاست‌های قومی به ایجاد جفرافیای سیاسی انجامیده است

بربنیاد نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو نامزد پیشتاز این انتخابات، رأی دهنده‌گان را در افغانستان به دو بخش تقسیم کرده‌اند.

نگاه نو_ شمار از نهاد‌های ناظر بر انتخابات می‌گویند که سیاست‌های قومی دسته‌های انتخاباتی از علت‌های ایجاد این جغرافیایی سیاسی، قوم محور درافغانستان شده است.

اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این آرا در نتیجه پیکارهای انتخاباتی به دست آمده است.

فهرست که کمیسیون مستقل انتخابات پخش کرده است، دیده می شود که عبدالله عبدالله در هژده ولایت در شمال، شمال شرق، بخش‌های مرکزی و غرب به دست آورده است.

اما اشرف غنی در شانزده ولایت دربخش‌های جنوب، شرق و جنوب شرق، بخش‌های مرکزی به شمول کابل بیشترین رای را دارد.

اما این گونه تقسیم رای و ایجاد جغرافیایی سیاسی برخاسته ازچیست؟

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این باره گفت:«تکت‌های انتخاباتی را که اینها تشکل می دهند، همه اش بر اساس مسایل قومی است، در رأس کی باشد، معاون اول کی باشد، معاون دوم کی باشد و در حوزه کمپاین‌های انتخاباتی اگر شما ببینید، ساحاتی که اینها می روند کمپاین می کنند بسیار مشخص و معلوم است.»

تقسیم رای میان این دو نامزد در انتخابات امسال در مقایسه با انتخابات گذشته ریاست جمهوری بسیار متمرکز شده است.

در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری، رای اشرف غنی در فاریاب بیشتر از عبدالله عبدالله بود و رایی عبدالله عبدالله در نورستان بیشتر از اشرف غنی بود.

اکبرجان پولاد، کار شناس مسایل سیاسی گفت:« به این باور استم که از دوهزار چهاردهم این انتخابات بسیار خالی از تعصب باشد.»

عزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:« به اساس همان ویژه گی ها و محبوبیت های شان این آرا را به دست آورده اند نه به اساس موضوعات قومی.»

اما نامزد پیشتاز اعتماد چند درصد ازشهروندان کشور را به دست آورده است؟

برای انتخابات ریاست‌جمهوری در حدود ۹.۵ میلیون تن ثبت نام کرده بودند. اما درنهایت تنها بیش ازیک میلیون هشتصد هزاررای در نتیجه نخستین معتبر اعلام شد که براین اساس نامزد پیشتاز ۵۰.۴۶ % آرا را به دست آورده است واین رقم کمتر از ۱۰% شمار کلی ثبت نام شونده گان است.

اما بربنیاد جمعیت تخمینی ۳۲ میلیونی افغانستان ، نامزد پیشتاد اعتماد تنها کمتر از سه درصد مردم را به دست آورده است.

اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت:«از عدم اعتماد به طرف اعتماد ملی می رویم، از تفرقه و تقسیم به طرف وحدت ملی می رویم.»

عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت:«دفاع از حق مردم افغانستان و رای مردم افغانستان را وجیبه نه بر خود فرض می دانیم.»

دو واپسین انتخابات ریاست‌جمهوری درافغانستان از پر چالش ترین انتخابات‌های افغانستان به شمار می رود که بیشترین زد و بندهای سیاسی را به همراه داشته است.